โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทวี ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์เกียรติ ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติรัตน์ ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธิ์ มาศสุพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแมน สนาน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติยา ตลึงธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ ลิมปนัดดา
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายภาวินทร์ ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ