โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวราภา สุทธิญาณ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกนก ณ พัทลุง
ครูผู้สอน