โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวนิดา วรรณกาญจน์
ครูผู้สอน

นางสุดจิต กราพงศ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายกันตพงศ์ หยองบางไทร
ครูผู้สอน

นางสาวกิตติยา อิสลาม
ครูผู้สอน