โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายกนก ณ พัทลุง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

นายบุญภาส โอชาพงศ์
นักการภารโรง

นายหวง ไชยทอง
นักการภารโรง