โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฉลองนาถ นำนาผล
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิเชียร ด่านประเสริฐกุล
ครูผู้สอน

นางมณฑา รัฐธรรม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3