โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการนักเรียน

นายกรพรหม ณ พัทลุง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวิชาญ หนูมี
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน