โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญจิรา จันทร์ศรี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนา ไกรนุกูล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววีณาวรรณ กุนการ
ครูผู้สอน