โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมโพธิ์ ปุณนุวงค์
ครูผู้สอน

นางสาววชิรา ปรีชาวาท
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวณัฐพร บุตรคำ
ครูผู้สอน