โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางวรรณา ณ พัทลุง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

นางสาวรังสิมา ภิญโญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวจิรภรณ์ จิระพินโย
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

นางนิจนา เจือบุญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวมารีฮ๊ะ ระหังภัย
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ

นางจารี เจตะโส
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางขวัญกมล ณ พัทลุง
เจ้าหน้าที่สหการ