โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุดาวดี การชนไชย
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางวาสนา เกตจงกล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกาญจนา สิริโกศล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3