โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาณี เสนขำ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัตติยา ตลึงธรรม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมนตรี แก้วสาร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวฟาริดา ทักระเบียบ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอารมณ์ ด้วงแก้ว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1