โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวรุจิรา ณ พัทลุง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

นางสาวภัทริยา ภักดี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล

นางนงนุช จินตนะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจิตตรา แซ่เอี้ยว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวเสาวนีย์ ทองดี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวเนตรนภา ไชยวรรณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางอสุนี เจริญยศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนันทา สนิทใจ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรทัย แกล้วทนงค์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางกฤษฎาภรณ์ ยอดประเสริฐ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางนภาพร เหมทานนท์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นายไมตรี ณ พัทลุง
ครูประจำวิชาพลศึกษา