โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางจันทวี ณ พัทลุง
ผู้รับใบอนุญาต

นายภาวินทร์ ณ พัทลุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศ์เกียรติ ณ พัทลุง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฐิติรัตน์ ณ พัทลุง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเพ็ญศรี ณ พัทลุง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา