โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย  หลักสูตรการศึกษาขั้นปฐมวัย พุทธศักราช 2556
 
ระดับประถมศึกษา และ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2556