โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภารกิจ  /  พัทธกิจ  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา มีภารกิจ/ พันธกิจ การจัดการศึกษา 3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  3  ปี  (อนุบาล  1  -  2  -3  )  และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  ช่วงชั้น  คือ ป.1  -  ป.3    ป.4 – ป.6  และ ม.1  -  ม.3  โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตามแนวทางดังนี้
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อสารสื่อสารและทักษะการคิดคำนวณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติ  ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีทักษะชีวิตและวิธีการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีเทคนิควิธีการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

ด้านคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนไตรภูมิวิทยาทุกคน  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  และมีความเป็นไทย

ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  4   ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. นักเรียนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ขยัน  ซื่อสัตย์   ประหยัด  อดทน  และยุติธรรม และมีมารยาทครองตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. มีทักษะในการใช้ภาษา  มีกระบวนการทำงานเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ
3. .มีความเป็นสากล  รักความสามัคคี  มีน้ำใจกับคนทั่วไป
4. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
5. รู้จักตนเอง  ผู้อื่น  และมีความมั่นใจในอารมณ์

นโยบายของโรงเรียน
1. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มประสบการณ์และรายวิชา
2. จัดการสอนซ่อมเสริม   เรียนพิเศษสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม    ระเบียบวินัยของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ   เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
4. ปรับปรุงการบริหาร  การนิเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน
6. ส่งเสริมพัฒนา  บำรุงขวัญและกำลังใจให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ให้พร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
8. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการศาสนาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น