โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนไตรภูมิวิทยา  ปีการศึกษา  2546  -  2551

ภายในปีการศึกษา  2546  -  2551  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  เน้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  พัฒนาสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  รักและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาด  เป็นคนเก่ง  และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม