โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 165/3  หมู่ที่ 9  ถนนสะพานยาว  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  โทรศัพท์ 075-314287,075-315107 โทรสาร 075-315107
     ทางโรงเรียนได้ขอเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2503 รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี ประเภทไปกลับตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 362 ถนนศรีปราชญ์  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายภิญโญ  ณ  พัทลุง  เป็นผู้ขอจัดตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าของและครูใหญ่ มีนางสาวจันทวี  แซ่เตียว  เป็นผู้จัดการ
     เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2505  ตามใบอนุญาตเลขที่ 129660/2505  ซึ่งโรงเรียนได้รับนักเรียนได้ 825  คน  ต่อมาในปีการศึกษา 2514  นายภิญโญ  ณ  พัทลุง ได้ขอย้ายโรงเรียนทักษิณวิทยา มาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามใบอนุญาตที่ 372/2514  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2514  และขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน "ทักษิณวิทยา"  เป็น "โรงเรียนไตรภูมิวิทยา" รับนักเรียน 1,400 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514  ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอนนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งสมทบกับทางโรงเรียนรัฐบาล  ผลการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดปีการศึกษา 2514-2516
     ในปีการศึกษา 2554  ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งนายภาวินทร์  ณ  พัทลุง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา  แทนนายภิญโญ  ณ  พัทลุง  ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง  เพื่อพักผ่อนและรักษาตัวในวัยชราภาพ (อายุ 84 ปี)  ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2554  เป็นต้นไป  โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านเพื่อความเจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงสถาพรต่อไปในอนาคต