โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 62 รับเอกสาร ปพ. ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
23 มี.ค. 62 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น อนุบาล 3
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ป.6 และ ม.3
06 มี.ค. 62 สอบ NTระดับชั้น ป.3
25 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
22 ก.พ. 62 ถึง 23 ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วังไม้ไผ่ จ.พัทลุง
19 ก.พ. 62 กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียน อนุบาล 1-3 ป.1-5 และ ม.1-2
14 ก.พ. 62 สอบประเมินการอ่าน ป.1
11 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 มหกรรมวิชาการและตลาดนัดสุขภาพ
08 ก.พ. 62 ถึง 09 ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือก ป.4-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ตชด 427
04 ก.พ. 62 ถึง 11 ก.พ. 62 ทีมงานแนะแนวออกแนะแนวศึกษาต่อเข้า ม.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 21 โรงเรียน
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 กำหนดสอบ o-net ป.6 และ ม.3